Profilsida för Collin

Kontodetaljer

Användarnamn:
Collin
Medlem sedan:
2009-01-09
Antal forumsvar:
405
Senast inloggad:
2019-05-21 20:03
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Västerås

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av Collin

Konsumentvägledare
2019-05-21 20:07
Hej, Som du säkert vet så genom detaljplan reglerar kommunen själva hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Kommunen tar själva fram detaljplanen. Jag tycker att du ska ställa de frågor du har kring detta skriftligt till bygglovsavdelningen i den kommun du bor i för att få svar och hänvisningar eller lagrum. Du skulle även kunna kontakta Länsstyrelsen som mig veterligen kan överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Tyvärr kan jag inte ge något mer exakt svar på din fråga, hoppas att detta i alla fall hjälpte dig att komma vidare. Du kan läsa mer under denna länk: Länk till Boverket: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/kommunal-planering/detaljplanering/

[Innehållet redigerades senast 2019-05-21 20:10]

Visa svaret Anmäl
2019-04-29 21:06
Hej Jag förstår att det kan vara svårt att avgöra. Du får nog i alla fall på något sätt försöka fråga besiktningsmannen om och be denne att förklara innebörden av protokollet/besiktningen för dig. Mejla förslagsvis dina frågor till besiktningsmannen som utförde besiktningen. Du vet säkert, men jag vill ändå poängtera att om Anticimex i protokollet noterat lydelsen vidare teknisk utredning eller liknande uttryck och inte gör det så är det inte möjligt att i efterhand rikta anspråk till säljare för brister i fastigheten gällande dessa brister, som du haft vetskap om. Läs gärna mer om undersökningsplikt, länk: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Undersokningsplikt/ och dolda fel: https://www.omboende.se/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ under dessa länkar.

[Innehållet redigerades senast 2019-04-29 21:07]

Visa svaret Anmäl
2019-04-17 14:36
Jag har förstått av ditt inlägg som att hantverkarna kommer att jobba på uppdrag av föreningen. Och om en förening behöver komma in i en lägenhet för att utföra arbete på det som ligger på föreningens ansvar behöver du som medlemmen tillåta detta, vilket framgår av bostadsrättslagen. Förslagsvis lägger du ut ansvaret för en skriftlig nyckelkvittens på föreningens/styrelsen eftersom det är dem som hantverkaren ska utföra uppdraget åt, som jag förstår ditt inlägg. Mejla gärna styrelsen i förväg om dina funderingar. Föreningen har så klart ett ansvar när de går in en medlems lägenhet på detta sätt men det kan ändå vara svårt om något händer. Tillexempel gällande din fråga om något försvinner i lägenheten. I och med att det handlar om hantverkare/personer getts tillträde och som kommit in med nyckel är det mig veterligen inte sannolikt att hemförsäkringen skulle täcka om någon sak skulle försvinna och det är dessutom väldigt svårt för dig att bevisa att något försvunnit under just denna tidpunkt. Rådet är därför att i möjligaste mån själv vara hemma alternativt/och att i alla fall plocka undan sådana saker du anser är stöldbegärliga/dyra och förvara dessa på ett säkert sätt under tiden reparationen pågår. Även om du skulle fota i lägenheten med datum på fotot skulle jag säga att det kan vara svårt att bevisa sådant. Vid större renoveringar som tar tid har jag hört att det ska finnas ett särskilt nyckelsystem av något slag som man kan installera och som medlemmen öppnar upp under de dagar och tidpunkter som hantverkaren behöver komma in. Prata gärna med din förening och fråga.

[Innehållet redigerades senast 2019-04-17 14:43]

Visa svaret Anmäl
2019-03-18 20:07
Hej Vad jag förstår av ditt inlägg är det du själv som skadat platsmattan i lägenheten och genom den skadan har det uppkommit en vattenskada. Om så är fallet skulle jag säga att du är ansvarig för detta. Det är viktigt att ta reda på om hålet i mattan som du gjort verkligen är det som orsakat vattenskadan bakom som du skriver på stammar. Kan vattenskadan härröra från något annat bakomliggande fel kan det vara föreningen som kan vara ansvariga. Därför är det alltid viktigt att tidigt fastställa både vem och vad som orsakat skadan för att veta vem som har ansvaret att åtgärda och ta kostnaderna. Läs gärna mer under denna länk: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/vem-ansvarar-vad-vid-vattenskador Du kan kanske även få viss vägledning genom denna länk: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/vem-star-vattenskadorna Hoppas att ovan hjälper dig att komma vidare i frågan och att det löser sig på bästa sätt.

[Innehållet redigerades senast 2019-03-18 20:11]

Visa svaret Anmäl
2019-03-14 16:57
Hej, Om bostadsrättsinnehavaren ändrar något som kräver tillstånd och inte ansöker om tillstånd av styrelsen så riskerar denna att få återställa bostaden "så som den såg ut innan". Läs mer under denna länk: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/andringar-i-och-utanfor-lagenhet Så mitt förslag i detta är att ni kommer överens och skriver ett avtal om vad som ska gälla kring kattlucka i altandörr i er förening. Ni kan även förslagsvis kontrollera i era stadgar kring vem som ansvarar för dörr, om det finns något ändrat/reglerat kring detta.Läs mer under denna länk: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/fonster-och-dorrar Ett liknande exempel, fast det handlar om åverkan på fasad, skulle kunna vara att när en medlem sätter upp en markis på husets fasad. Då kan medlemmen i avtalet åta sig underhållsansvaret. Och i ibland anges även i sådana avtal mig veterligen att om lägenheten säljs och den nya köparen inte åtar sig motsvarande ansvar ska medlemmen ta ner markisen och återställa väggen.

[Innehållet redigerades senast 2019-03-14 17:02]

Visa svaret Anmäl
2019-03-03 10:00
i diskussionen Badrumsrenovering
Hej, Som du säkert vet måste man enligt lagen ansöka hos föreningen om tillstånd innan man gör ingrepp i bärande konstruktioner, drar om vatten- och elledningar m.m. eller göra andra “väsentliga förändringar” i lägenheten. Bostadsrättslagen och föreningens stadgarna styr även "hur mycket du får du ändra/ göra" och vem som ansvarar för vad. Det är enligt min kännedom tämligen vanligt att stadgarna brukar reglera sådana saker som ändringar av rör, avlopp och liknande. Det handlar som jag ser det, och förstår din fråga om en gränsdragning om hur mycket föreningen får bestämma/reglera och vad man som bostadsrättsinnehavare får göra/bestämma själv. Tyvärr är det inte alltid helt lätt att tolka/veta och att dra denna gräns. Hoppas att nedan hjälper till att komma vidare. Läs gärna mer i nedan inlägg ifrån forumet: https://www.omboende.se/sv/Forum1/Forum1/Renovera/?TopicID=2163 Läs gärna mer även under denna länk, som går till Bostadsrätterna: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/stall-ratt-krav

[Innehållet redigerades senast 2019-03-03 10:08]

Visa svaret Anmäl
2019-02-25 19:47
i diskussionen Diskriminering,
Hej, En bostadsrättsförening har en demokratisk uppbyggnad. Det är alltså medlemmarna som röstat fram styrelsen. Det man som missnöjd medlem kan göra är att utöva sin makt/röst genom att avsätta styrelsen eller delar av den. Styrelsen väljas i så fall bort på nästa stämma och andra styrelseledamöter utses. Skulle däremot flera medlemmar vilja påskynda att få en ny styrelse finns en minoritetsskyddsregel. Den säger att en extrastämma måste äga rum om minst 10 % av föreningens medlemmar så begär. Läs mer om föreningsstämma och extrastämma under denna länk: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/foreningsstamma Mer att läsa under denna länk om styrelsen som demokratiskt styrd:http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/bostadsrattens-grundbultar

[Innehållet redigerades senast 2019-02-25 19:53]

Visa svaret Anmäl
2019-02-25 19:39
Hej! Det är upp till styrelsen att besluta om fördelning av lägenhetsförråd. Detta sker första gången i samband med att bostadsrätter i en förening upplåts första gången. Styrelsen bör eftersträva att fördela förråden rättvist enligt tydliga principer. Det finns ingen direkt lag som styr förfarandet. Likabehandlingsprincipen kan dock vara av intresse. Du kan läsa mer om vad den innebär under denna länk. http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/likabehandling Läs även i ditt avtal dvs det du skrev under i samband med bostadsköpet ordentligt, regleras något om detta i avtalet? Läs gärna mer under denna länk: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/forrad

[Innehållet redigerades senast 2019-02-25 19:44]

Visa svaret Anmäl
2019-02-08 10:47
i diskussionen Byta beredare
Hej, I föreningens stadgar ska regleras närmare vad som ingår i din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att underhålla och reparera och vad föreningen ansvarar för. Jag föreslår att du börjar med att läsa stadgarna och tar reda på vems ansvaret enligt er BRF stadgar ligger på vad gäller varmvattenberedaren. Om du har synpunkter på hur BRF styrelse sköter sitt uppdrag kan du läsa mer om vad man kan göra åt detta under tidigare tråd i forumet: https://www.omboende.se/sv/Forum1/Forum1/Bostadsratt/?TopicID=2565

[Innehållet redigerades senast 2019-02-08 10:51]

Visa svaret Anmäl
2019-02-08 10:18
Hej, Tyvärr finns inga enkla svar på sådana här frågor då det ofta är både komplexa och komplicerade. Jag hoppas att nedan information i alla fall gör att ni kommer vidare i frågan. Du ska så klart som köpare förvisso kunna lita på de uppgifter som står i till exempel frågelista, objektsbeskrivning etc. Kortfattat är en mäklares roll att förmedla vidare säljarens information om fastigheten till köparen. Har mäklaren kännedom om eller särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick, som kan ha betydelse för dig som köpare, ska mäklaren upplysa om detta. Däremot ska mäklaren upplysa om din undersökningsplikt. Vidare vid köpa av hus med enskild brunn och avlopp omfattas som jag tolkar det att ta reda på mer om detta i en köpares undersökningsplikt än att "enbart gå på info i en frågelista tillstånd finns". Står det att det finns tillstånd ska det förvissa finnas. Så frågan är kanske om "man kan anse att man uppfyllt sin undersökningsplikt enbart med information i en frågelista där som jag förstår det det stod att tillstånd fanns". Eller om man bort ta reda på mer? Här kan du läsa mer om detta, att ta reda på gällande vatten och avloppsanläggningarnas status inför husköp, länk: https://avloppsguiden.se/informationssidor/kopa-hus-med-enskilt-avlopp/ Du kan läsa mer om undersökningsplikten under denna länk: http://www.fmi.se/koparens-undersokningsplikt Vidare så ska säljaren "informera dig om fastigheten" tex genom frågelistan. Det du som jag ser det utifrån det du beskriver kan göra är att rikta anspråk mot säljare, för att om så var fallet, uppgifterna om att tillstånd fanns i frågelistan inte var korrekt. Som jag inledningsvis nämnde är dessa frågor komplicerade och det kan vara så att ni kanske behöver anlita ett ombud. För mer information om detta tag gärna kontakt med ert försäkringsbolag, om ni har någon hemförsäkring som kan täcka vissa kostnad för detta. Vidare vid tvist, så finns det så klart möjlighet att gå till Tingsrätten. Läs mer på deras hemsida eller kontakta dem direkt för mer information om detta. Länk: http://www.domstol.se/ Anser man att en mäklare har brustit i sitt uppdrag så kan man under vissa förutsättningar vända sig till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, FRN som är en branschnämnd som bl.a prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare: Länk: https://www.frn.se/

[Innehållet redigerades senast 2019-02-08 10:53]

Visa svaret Anmäl
2019-01-19 14:23
Hej, Om du anser som du skriver att du/ni inte har orsakat skadan så kan du som du skriver bestrida fakturan, gör förslagsvis detta skriftligt och spar en kopia. Vill du veta mer om bestridan kan du gärna läsa under denna länk: https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/bestrida-felaktig-faktura/ Kommer inte du och hyresvärden överens i frågan kan du som hyresgäst vända dig till Hyresnämnden som medlar i olika sorters hyrestvister. Du hittar mer info under denna länk: http://www.hyresnamnden.se/Sa-gar-det-till/Arenden-i-hyresnamnden/ Har ni ett besiktningsprotokoll ifrån inflyttning råder jag er att även läsa vad som står i detta. Vad gäller försäkringen du skriver om ger jag dig rådet att kontrollera villkoren för den, vilka personer den omfattar. Tex är det mig veterligen vanligt att de som är skrivna på adressen omfattas av försäkringen. Jag råder dig att kontrollera med försäkringsbolaget så att du får en giltig hemförsäkring, även om det inte är lagstadgat att ha en hemförsäkring kan vet vara bra att ha ur andra perspektiv. Även om jag tolkar som att den skadan utifrån hur du förklarar ej ska gå på försäkringen. Även flertalet hyresvärdar kräver i hyresavtalet att man ska ha en hemförsäkring, det får man läsa i sitt avtal för att ta reda på vad som gäller. Vill du ha rådgivning eller har frågor kring försäkringar kan du kontakta en konsumentvägledning som ger råd enbart i dessa frågor. Du hittar kontaktinfo till dem under denna länk: https://www.konsumenternas.se/

[Innehållet redigerades senast 2019-01-19 14:34]

Visa svaret Anmäl
2018-11-30 13:30
Hej, Det finns liknande frågor i forumet, du kan förslagsvis läsa under denna tråd kring störningar. Om det kan vara till någon hjälp att komma vidare i frågan. Länk: https://www.omboende.se/sv/Forum1/Forum1/Bostadsratt/?TopicID=2575&rp=1#reply_1

Visa svaret Anmäl
2018-11-11 20:38
i diskussionen Rätt att bygga staket?
Hej, Om ni inte kommer överens och man vill gå vidare kan man bostadsrättshavare få en del tvister med en bostadsrättsförening rättsligt prövad antingen av hyresnämnden, bostadsrättsnämnden eller av tingsrätten. Observera att bostadsrättsnämndens beslut inte är bindande utan vägledande, precis som om man vänt sig till ARN,, Allmänna reklamationsnämnden. Jag föreslår att du kontaktar respektive part för mer information om vad de kan göra och hur det fungerar i fall det skulle bli aktuellt. Hoppas att ni kan komma vidare i frågan så ni kan komma överens. Länkar: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/bostadsrattsnamnden Hyresnämnden: http://www.hyresnamnden.se/ Domstolen: http://www.domstol.se/

[Innehållet redigerades senast 2018-11-11 20:44]

Visa svaret Anmäl
2018-11-08 16:16
Hej, Det är svårt med ljud och dessa skalor. Försök för en dialog med föreningen. I vissa fall kan även miljö och hälsa i kommunen där du bor vara behjälpliga. Kontakta kommunens växel och be att få prata med miljö och hälsoskyddsförvaltningen eller motsvarande inom kommunen och tala om att det gäller inomhusklimat i boende. Du kan läsa mer om ljudnivåer inomhus under denna länk: https://www.omboende.se/sv/Aga1/Inomhusmiljo/Buller-/ Du har en tråd i forumet från tidigare som du också kan läsa under: https://www.omboende.se/sv/Forum1/Forum1/Bostadsratt/?TopicID=2550&rp=1#reply_1 Hoppas att ovan hjälper dig att komma vidare i dina funderingar.

[Innehållet redigerades senast 2018-11-08 16:18]

Visa svaret Anmäl
2018-11-05 10:39
i diskussionen Rätt att bygga staket?
Hej, Är marken upplåten med bostadsrätt bör mig veterligen en medlem få sätta upp staket. Hur det förhåller sig framgår i upplåtelseavtalet. Läs mer under denna länk: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/sa-regleras-nyttjandet-av-marken Jag tycker att du ska kontakta byggnadskontoret i din kommun för alla frågor om bygglov. Du kan läsa mer om staket under denna länk, Boverkets webbplats: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/staket-murar-och-plank/

[Innehållet redigerades senast 2018-11-05 10:48]

Visa svaret Anmäl
2018-10-18 09:43
Kortfattat kan man säga att en säljare ska upplysa om de fel som föreligger och som han känner till och en köpare har undersökningsplikt. Vad jag förstår var detta inget fel som förelåg nu utan var åtgärdat. Sedan brukar man prata om så kallade dolda fel. Jag föreslår att du läser mer under nedan länkar. Undersökningsplikt: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Undersokningsplikt/ Dolda fel: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ Läs avtal och frågelista och alla eventuella papper du har i samband med överlåtelsen, tex frågelistan mm. Läs med om frågelistan under denna länk: http://www.maklarsamfundet.se/fragor-och-svar/fragelistan Vilket ansvar en säljare har för dolda fel framgår av jordabalken, främst av 4 kap 19 §. Länk: https://lagen.nu/1970:994 Tvister om eventuella fel i fastighet är ofta komplicerade frågor. Mitt förslag är att du börjar med att själv ta kontakt med säljare och rikta de eventuella anspråk du anser att du har rätt till. Om ni inte kommer överens och du vill gå vidare kan du eventuellt behöva anlita ett ombud som jobbar med den här sortens frågor, dvs fel i fastighet, du kan då kontakta din hemförsäkring och kontrollera om du kan få hjälp med del av kostnad för detta genom försäkringen.

[Innehållet redigerades senast 2018-10-18 10:01]

Visa svaret Anmäl
2018-08-27 21:05
Hej! Är det ett fel i lägenheten nu? Om du har upptäckt ett pågående fel nu så rekommenderar jag dig att reklamera till säljaren Läs gärna mer under denna länk, som ett exempel: http://www.maklarsamfundet.se/fel-i-fastighetbostadsratt För att ett fel ska betraktas som dolt i en bostadsrätt krävs följande kriterier, klicka på länken för att läsa mer: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Dolda-fel/

[Innehållet redigerades senast 2018-08-27 21:11]

Visa svaret Anmäl
2018-07-04 14:44
i diskussionen Rättigheter som boende?
Hej! Nedsättning av årsavgiften fungerar inte på samma sätt som nedsättning av hyran för en hyresrätt. Man kan få nedsättning av årsavgiften, men mig veterligen måste man då visa att föreningen har varit vårdslös på något sätt, man har annars generellt sätt inte rätt till nedsättning som i en hyresrätt, det är som sagt skillnad. Du kan läsa mer om detta under denna länk: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/skada-betyder-inte-lagre-avgift Jag rekommenderar dig att börja med att skriftligen påtala till styrelsen i BRF det du skriver om ovan, dvs att du anser dig bli störd i ditt boende av byggandet. Styrelsen bör sedan utreda detta genom att undersöka hur det förhåller sig och vid behov genomföra en dialog med de som bygger. Mig veterligen har många föreningar reglerat i föreningens trivselregler eller motsvarande vad som gäller vid renovering, tillexempel vilka tider på dygnet det är tillåtet att renovera mm. Du kan även fråga styrelsen om detta.

[Innehållet redigerades senast 2018-07-04 14:51]

Visa svaret Anmäl
2018-07-04 14:31
i diskussionen Vägglöss
Hej! Om du inte får gehör ifrån styrelsen i din BRF kan du vända dig till Miljö och hälsa, eller motsvarande i kommunen där du bor. Ett exempel på fastighetsägarens ansvar kan du läsa tex. på Stockholms stads webbplats, länk: http://foretag.stockholm.se/Regler-och-ansvar/Fastighetsagare/

[Innehållet redigerades senast 2018-07-04 14:33]

Visa svaret Anmäl
2018-06-19 10:09
i diskussionen Hyreskontrakt
Hej, Jag uppfattar ditt inlägg som att det är en pågående tvist. Jag föreslår därför att du kontaktar Hyresnämnden de kan lämna allmän information om hyreslagstiftningen och om annan lagstiftning som berör frågor som kan tas upp i Hyresnämnden. I en tvist mellan en hyresgäst och hyresvärd dvs när parterna inte själva lyckas komma överens, så kan hyresnämnden medla i tvisten. Förfarandet är kostnadsfritt. Kontakta nämnden direkt för mer information. Länk: http://www.hyresnamnden.se/

Visa svaret Anmäl