Profilsida för Collin

Kontodetaljer

Användarnamn:
Collin
Medlem sedan:
2009-01-09
Antal forumsvar:
376
Senast inloggad:
2018-01-05 13:48
Födelseår:
Kön:
Kvinna
Kommun:
Västerås

Presentation

Konsumentvägledarens uppgift i forumet är att besvara enklare frågor som inte kräver en kommunikation samt att hänvisa vidare för ytterligare vägledning. Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. OBS! Konsumentvägledningen ger inte råd i tvister mellan två privatpersoner. På Konsumentverkets webbplats kan du söka efter kontaktuppgifter http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Senaste inlägg av Collin

Konsumentvägledare
2018-01-05 12:37
Hej igen, Som jag förstår det, utifrån det du skriver, så vet ni ju redan nu att uppgiften du fått om driftskostnaden är felaktig. Att kostnaden som säljaren har haft har legat på det dubbla. Jag tycker att ni ska mejla till mäklaren och påtala den felaktiga uppgiften samt att be mäklaren att kontrollera den felaktiga uppgiften med säljaren om det är därifrån uppgiften kommer. Samt sätta ut ett datum för när ni vill ha svar, så ni hinner prata klart om detta innan erläggande av resterande köpeskilling och tillträde. För övrigt i detta vill jag påtala att en rörlig driftskostnad, för tex. el, vatten osv. är att ses som en information i samband med köpet om den tidigare ägarens dvs säljarens kostnader och att man som köpare får räkna med att man kan få andra kostnader beroende på olika parametrar som hur man använder el/vatten, på vilken tidpunkt, antal i hushållet mm. Men uppgiften ma fått ska ändå vara korrekt. Eftersom man som köpare kan använda uppgiften för att söka uppskatta sina egna driftskostnader med hjälp av denna uppgift.

Visa svaret Anmäl
2018-01-04 15:44
Hej, Om bostadsrätten förmedlats av en mäklare och att du i objektsbeskrivningen menar att det framgått att driftskostnaden för vatten skulle vara 200 kr/mån men att du kan se att detta är direkt felaktigt när du fått tillgång att logga in på leverantörens webb tycker jag att du ska ta kontakt med mäklaren omgående och fråga om detta. Om det inte finns någon mäklare inblandad vänd dig till säljaren direkt. Mäklaren har ingen direkt undersökningsskyldighet om mäklaren inte ser uppgifterna som orimliga på något sätt. Generellt är det alltid säljaren som ansvarar för att de uppgifter som denne lämnar till fastighetsmäklaren är korrekta. Det är fastighetsmäklarens ansvar att noggrant informera säljaren om dennes ansvar för lämnade uppgifter. Du ska dock kunna förutsätta och utgå ifrån att de uppgifter som lämnas i en objektsbeskrivning är korrekta. Fastighetsmäklaren har ansvar att skriva rätt utifrån de inhämtade eller de lämnade uppgifter mäklaren fått. Har fastighetsmäklaren skrivit fel i en objektsbeskrivningen kan det vara så att mäklaren kan bli ansvarig gentemot köparen. Om en säljare givit fastighetsmäklaren oriktiga uppgifter torde det ansvaret istället rimligen falla på säljaren.

[Innehållet redigerades senast 2018-01-04 15:47]

Visa svaret Anmäl
2018-01-04 10:31
Hej, Det finns ingen egentlig skyldighet i lag för en köpare av en bostadsrätt att undersöka lägenheten. Trots det är det extremt viktigt att man undersöker lägenheten noga innan köp. Detta för att fel som du kände till, eller fel som du borde ha känt till om du hade undersökt lägenheten noga före köpet, kan du inte enligt lag få ersättning för ifrån säljaren. Du kan läsa mer om det man brukar kallar dolda fel och vad som gäller för att ett fel ska klassas som dolt under denna länk: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Dolda-fel/

[Innehållet redigerades senast 2018-01-05 13:50]

Visa svaret Anmäl
2017-12-21 11:04
i diskussionen Snöskottning av gård
Hej, Här kommer ett exempel på en kommuns information kring fastighetsägarens ansvar för detta, se länk nedan: http://goteborg.se/wps/portal/start/gator-vagar-och-torg/skotsel-stadning-snorojning/ditt-ansvar-som-fastighetsagare/fastighetsagarens-ansvar-pa-vi/!ut/p/z1/hY7BCoJAGISfxuv-_5Ztazc9GKmkQZDtJTS2VVBX1q2Fnj47BkVzG-YbZkBACWKoHq2qbKuHqpv9WbBLQZMDj2iI-TaIcXdMi3ifZnlEEU7_ADHH-EMhQgKirXvirj1BwmiwWAecM-ZzTlf-ez4c6iVXIIy8SSMNuZv5VWPtOG089NA5R5TWqpNkkh5-azR6slB-gDD25TOTp_AF5MQ2hw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

[Innehållet redigerades senast 2017-12-21 11:05]

Visa svaret Anmäl
2017-12-04 08:12
Hej, Som du redan är inne på i ditt inlägg så styr så klart avtalet vad "man har rätt att göra och inte". Det du skriver, "byta ut till likvärdiga material mm" är som jag ser det en tolkningsfråga och därmed subjektivt. Det ni kan göra, som en första åtgärd är att mejla och ifrågasätta materialbytet och även be om en förklaring till varför bytet gjorts, ställ era frågor och synpunkter som ni har kring detta. Sätt gärna ut ett datum för när ni senast vill ha ett svar.

Visa svaret Anmäl
2017-12-03 15:06
i diskussionen Kraftigt höjd avgift.
Hej, Det är säljaren som ansvarar för att de uppgifter som denne lämnar till en fastighetsmäklare. Mäklaren har ingen direkt undersökningsskyldighet. Det är om han eller hon finner uppgifterna orimliga på något sätt som de bör kontrolleras. Samtidigt så är det vid en förmedling av en bostadsrätt fastighetsmäklarens ansvar att informera säljaren om dennes ansvar för lämnade uppgifter likväl som att informera dig som köpare om att du behöver ta reda på, kontrollera saker, en undersökningsplikt även om man inte direkt har det på samma sätt vid överlåtelse av en bostadsrätt so man har vid förvärv av ett hus. Du ska dock kunna förutsätta och lita på att de uppgifter som lämnas i en objektsbeskrivning är korrekta. Har fastighetsmäklaren skrivit fel i objektsbeskrivningen kan det vara så att mäklaren kan bli ansvarig gentemot dig, beroende på vart uppgiften kommer ifrån mm. Visar det sig att det är säljaren som givit mäklaren oriktig uppgifter torde ansvaret falla på säljaren om det inte är något som mäklaren anses borde ha kontrollerat. Läs ditt överlåtelseavtal och alla dokument du har fått i samband med överlåtelsen noga. Står det något i detta om arrende, om det är en överlåtelse det är frågan om, jag har antagit det i mitt svar. Om man anser att en mäklare brustit i sitt uppdrag finn en nämnd som heter FRN, läs mer om denna under denna länk: http://www.frn.se/ Är en köpare och säljare i tvist om du riktar anspråk mot säljaren så finns inget motsvarande kostnadsfria tvistlösningsorgan, då blir det i så fall en fråga för domstolen. Läs gärna mer om en köpares ansvar att ta reda på saker under denna länk: https://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/Att-kopa-hus/

[Innehållet redigerades senast 2017-12-03 15:09]

Visa svaret Anmäl
2017-11-27 07:24
Hej, Du skriver att ni är i en långdragen process gällande orsak, åtgärd och ansvar för en fuktskada i en bostadsrätt samt att protokoll visar på skador som föreningen har underhållsansvar för, som jag förstår ditt inlägg korrekt. Om ni inte redan gjort det föreslår jag att ni börjar med att göra en formell skriftlig yrkan/reklamation, där ni kräver åtgärd av föreningen genom att skriva till styrelsen och begära ett skriftligt svar och motivering till deras svar. Sätt gärna ut ett datum för då du senast vill ha svar av styrelsen. Så du har ett underlag på ditt yrkande även om du kanske inte får ett svar ifrån styrelsen. En väg att försöka komma framåt kan vara att få tvisten prövad av Bostadsrättsnämnden som agerar oberoende i tvister mellan bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar. Läs mer under denna länk: http://www.bostadsrattsnamnden.se/ I vissa fall kan man ansöka om att Hyresnämnden ska medla i tvister mellan bostadsrättsinnehavare och föreningen. Det bästa är att kontakta dem direkt för mer information: http://www.hyresnamnden.se/ Om ni fortsatt är i tvist behövs kanske en prövning i Tingsrätt för att avgöra tvisten, det kan vara bra att kontakta ett juridiskt ombud för hjälp.Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra dig för om nyttjandet av rättsskydd för dina ombudskostnader för att skaffa dig ett ombud, som du redan är inne på i ditt inlägg. Välj gärna ett ombud som specialiserat sig på den här typen av frågor/juridik. Tyvärr kan jag inte rekommendera någon specifik.

[Innehållet redigerades senast 2017-11-27 07:41]

Visa svaret Anmäl
2017-11-07 16:06
Hej, Precis som konsumentvägledaren har skrivit tidigare i denna tråd så om man störs av oljud ska du i första hand framföra klagomål till fastighetsägaren/bostadsrättsföreningens styrelse. Om de inte vidtar några åtgärder eller inte planerar att vidta åtgärder kan du ta kontakt med miljökontoret eller motsvarande i din kommun. Läs gärna mer under denna länk där finns information om vilka regler som gäller samt hur du skall göra för att gå vidare. http://www.omboende.se/sv/Aga1/Inomhusmiljo/Buller-/

Visa svaret Anmäl
2017-10-16 12:28
i diskussionen Barnvagnsförråd
Hej, Vad jag vet finns inga regler om möjlighet att kräva barnvagnsförvaring eller ramper eller liknande. Man är hänvisad till styrelsens goda vilja att hjälpa till att hitta en lösning. Kanske går det ordna någon provisorisk lösning som ni själva ansvarar för, om den inte är för mycket i vägen för andra boenden om ni pratar och kommer överens med styrelsen? Om man inte kommer överens så kan man ansöka om medling i Hyresnämnden. Kontakta dem gärna direkt för mer info. Länk: http://www.hyresnamnden.se/ Om föreningen är medlem i någon intresseorganisation för bostadsrättsföreningar så kan man även kontakta dem för rådgivning. Du frågar om likabehandligspprincipen, i stora drag en grundläggande princip som innebär att alla medlemmar ska behandlas lika. Dock kan olika behandling av medlemmar ändå vara tillåtet om det är sakligt motiverat. Föreningen kan, utan att bryta mot principen, fatta beslut som endast en viss grupp av medlemmar har "nytta" av under förutsättning av att beslutet är sakligt och objektivt motiverat.

[Innehållet redigerades senast 2017-10-16 12:33]

Visa svaret Anmäl
2017-10-09 19:03
Hej, Som bostadsrättsinnehavare får man utan föreningens godkännande göra vissa förändringar i sin bostadsrätt. Andra kräver tillstånd av föreningen. Exakt var gränsen går är inte alltid så enkelt, bostadsrättslagen ger visst utrymme för olika tolkningar. Nedan förändringar kräver styrelsens tillstånd, om inte föreningens stadgar säger något annat. - Ingrepp i bärande konstruktion - Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten - Annan väsentlig förändring av lägenheten Jag rekomenderar dig att stämma av med styrelsen och föreningens stadgar innan du börjar. Läs stadgarna noga. Kommer ni övernens och du får tillstånd är det bra att be att få tillståndet skriftligt. I vissa ärenden om man är i tvist kan man kontakta Hyresnämnden och ansöka om medling. Länk till Hyresnämnden: http://www.hyresnamnden.se/ Det finns fler trådar i forumet som du kan läsa som handlar om liknande frågor, här är ett exemmpel: https://www.omboende.se/sv/Forum1/Forum1/Bostadsratt/?TopicID=2359 En annan sak, om ytan du skriver om ovan inte tillhör bostadsrätten (ligger utanför bostadsrätten) krävs mig veterligen att en föreningsstämma fattar beslut om att låta dig köpa sådan yta, ett sådan beslut kan alltså inte styrelsen ta själv. Kom också ihåg att kontrollera huruvida det krävs bygglov eller ej för det du tänker göra, kontrollera med stadsbyggnadskontoret eller motsvarande i din kommun.

[Innehållet redigerades senast 2017-10-09 19:08]

Visa svaret Anmäl
2017-09-30 16:34
Hej, Utgångspunkten är att bostadsrätten ska stämma överens med vad som avtalats mellan parterna. Så mitt förslag är att du går igenom alla de handlingar som du har fått. Vad står det i upplåtelseavtalet om förråd? Vad ni har avtalat om får i första hand utläsas av innehållet i upplåtelseavtalet. Även innehåll i broschyrer och annat material som du fått kan vara av betydelse när det gäller att avgöra vad som skall anses som avtalat skick. Bostadsrätten/lägenheten ska på tillträdesdagen stämma överens med vad som avtalats mellan bostadsrättsförening och dig som förvärvare. Vad gäller area förenklat så i lägenheter mäter man de utrymmen som ligger inom lägenheten. Så mig veterligen räknas tex ett förråd som ligger i lägenheten som boarea, dvs har ingång ifrån lägenheten och ett förråd med ingång utanför bostaden räknas som biarea.

[Innehållet redigerades senast 2017-09-30 16:49]

Visa svaret Anmäl
2017-09-21 11:25
Hej! Jag vidhåller att mitt svar enligt ovan inlägg är korrekt. Lagrum för den legala panträtten som det heter att en Bostadsrättsförening har framgår av Bostadsrättslagen 7 kap 16a§. Det enda jag vill tillägga i mitt svar ovan är att obetalda avgifter följer även personen. Så köparen kan i sin tur med andra ord yrka på skadestånd till säljaren. Länk till Bostadsrättslagen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bostadsrattslag-1991614_sfs-1991-614 Jag har även hittat info om detta ifrån Bostadsrätterna, se länk: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/legal-pantratt

[Innehållet redigerades senast 2017-09-21 11:35]

Visa svaret Anmäl
2017-09-20 09:04
Hej, Det är mycket viktigt att kontrollera med föreningen att en säljare inte har något obetalt gentemot föreningen. En styrelsen har rätt att lämna ut uppgifter till en blivande medlem om den nuvarande innehavaren (säljaren) står i skuld till föreningen. Det är nämligen så att obetalda avgifter följer bostadsrätten och inte person. Det betyder alltså att om en säljare har obetalda avgifter till föreningen efter försäljningen av lägenheten finns risk att köparen tvingas betala denna skuld om föreningen så kräver. Föreningens legala panträtt i lägenheten gäller oberoende av vem som är innehavare av bostadsrätten. Du som köpare kan alltså tvingas betala säljarens skulder.

Visa svaret Anmäl
2017-09-11 11:19
i diskussionen Fel på badrum
Hej Jag tolkar ditt inlägg som att det är bostadsrättsföreningen som gjort renoveringen av era badrum. Då är det dem som ska reklamera badrummen till hantverkaren och ni till föreningen. Hur långt ni vill gå idetta, driva detta gentemot föreningen som du frågar om är det bara ni själva som kan avgöra. En annan sak som kan vara viktig att ta reda på i detta, och som kan kan vara att ni tar kontakt med erpåverka ert beslut hur ni vill göra, är att ta kontakt med ert försäkringsbolag och hör er för med dem om er hemförsäkring, vilka krav de har för att försäkringen ska gälla för det nyren overade badrummet. Om problem uppstår i badrummetframledes.Reklamera även gärna skriftligt till föreningen, så att ni har en dokumentation på fel och dialog i detta. Har ni inte gjort det tidigare så rekomenderar jag att ni gör det nu, en slags summering, så ni har det skriftlgit.

Visa svaret Anmäl
2017-09-04 12:12
i diskussionen Hyreslägenhet
Hej, Vid en upplösning av ett samboförhållande där det saknas gemensamma barn, som jag tolkar att ni inte har enligt ditt inlägg, blir det i regel den som har kontraktet som får behålla lägenheten. Förstår det som att ni båda står på kontraktet. Har ni skaffat lägenheten tillsammans är det då den som bäst behöver den som får bo kvar. Du kan läsa mer under denna länk: http://www.omboende.se/sv/Hyra/Att-hyra/Overta-hyreslagenhet/

[Innehållet redigerades senast 2017-09-04 12:13]

Visa svaret Anmäl
2017-08-16 14:43
Det är formellt fel när en bostadsrättsinnehavare talar om att de "äger sin lägenhet". Föreningen äger huset och upplåter lägenheten med bostadsrätt. Som bostadsrättsinnehavare förvärvar man sedan en andel i föreningen, så köpet av en bostadsrätt är egentligen ett köp av en andel, till en slags nyttjanderätt i föreiningen, som ger innehavaren en rätt att nyttja bostadsrätten/lägenheten. Nyttjanderätten kvarstår så läge som man är medlem i föreningen och gäller på obegränsad tid, (OBS! att det här kan det sig mellan bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar där en nyttjanderätt kan vara tidsbegränsad, så detta ska man kontrollera noga). Enklare förklarat så ägs lägenheterna av bostadsrättsföreningen och du som bostadsrättsinnehavare äger i sin tur en del av föreningen. Att äga en bostadsrätt betyder alltså att du äger en andel i bostadsrättsföreningen tillsammans med dina grannar. Bostadsrätt är en lös egendom. En bostadsrättsförening är en självständig juridisk person. Hoppas att det är svar på din fråga, blev lite tydligare.

[Innehållet redigerades senast 2017-08-16 14:54]

Visa svaret Anmäl
2017-08-10 13:42
i diskussionen Tvingad att hyra garage
Hej, Det kan i olika slags frågor vara svårt att dra gränsen mellan vad en styrelse får fatta beslut om och vilka frågor som ska tas på en stämma. Lagen om ekonomiska föreningar säger att en styrelse svarar för föreningens löpande verksamhet, organisation och förvaltning av föreningen som tex underhåll av fastigheten, löpande arbetsuppgifter, ekonomi-bokföring, redovisning, upphandling av tjänster för olika typer av arbeten som föreningen behöver ha utfört mm Alla andra slags frågor som rör föreningen ska föreningsstämman besluta om. Även stadgarna kan ha innehålla uppgifter kring hur olika beslut skall tas.Så det kan vara bra att läsa dessa. Enligt min mening, som jag tolkar ditt inlägg anser jag att om det är tänkt att garaget skall ingå i bostadsrätten så ändras därmed andelstalen, vilket är en omfattande förändring som kräver stämmobeslut i frågan. Däremot, själva avgiften, årsavgift har styrelsen rätt att själva fatta beslut om. Men i föreningens stadgar ska framgå själva beräkningsgrunden för uttag av årsavgift och för en förändring/ändring av beräkningsgrunden måste beslut fattas av föreningsstämma, inte av styrelsen. Du kan läsa lite mer, som kanske kan vara till hjälp, under dessa länkar: http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/styrelsens-beslutsratt http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/avgifter-till-foreningen http://www.notisum.se/rnp/domar/rh/RH014013.htm

[Innehållet redigerades senast 2017-08-10 13:55]

Visa svaret Anmäl
2017-07-27 14:53
Hej Tyvärr är det svårt att ge ett direkt svar på din fråga. Det hela hänger på om du har fått tillstånd av bostadsrättsföreningen att göra åtgärden och om du följt de riktlinjer eller krav föreningen haft kring det du skulle göra. Hoppas att det hjälper dig att komma fram till ett svar utefter förutsättningarna.

Visa svaret Anmäl
2017-07-27 14:41
Hej, Den som har en form av funktionshinder kan söka bidrag hos kommunen för att anpassa sin bostad, permanentbostad. Anpassningsbidraget ska användas till att bostadsanpassa bostaden för att "klara vardagen och för att kunna få ett självständigt liv i hemmet".Det finns även ett så kallat återställningsbidrag, för fastighetsägarens eventuella risk att få kostnader. Du borde kunna kontakta din kommun för att få mer information om detta. Du kan läsa mer på, Fastighetsägarna, Boverket och tex SABO om detta, under denna länk hittar du info ifrån SABO: http://www.sabo.se/kunskapsomraden/boendefragor/Sidor/Bostadsanpassningsbidrag.aspx På omboende.se finns det lite mer skrivet om detta, du kan läsa om det under denna länk: http://www.omboende.se/sv/Hyra/Att-hyra/Bostadsanpassning-/

[Innehållet redigerades senast 2017-07-27 14:45]

Visa svaret Anmäl
2017-07-27 14:04
i diskussionen Hus som inte är brukbar
Hej, Som jag förstår av ditt inlägg har ni fått köpeskillingen nedsatt pga det fel ni skriver om och huset köptes även med friskrivningsklausul. När detta är gjort har ni "köpt huset som det är" enligt köpeavtalet och kan därmed inte reklamera/klaga i efterhand på fel som ni upptäcker. Ni kan läsa mer om innebörden av en friskrivningsklausul under denna länk: http://www.omboende.se/Kopa1/Kopa-hus/Dolda-fel/ Vad gäller budgivningslista är fastighetsmäklaren skyldig att lämna ut uppgifter, mäklaren ska överlämna en budgivningslista. Listan ska innehålla namn på de personer som lagt bud, deras kontaktuppgifter, budgivningsbelopp, tidpunkt för buden och eventuella villkor för buden. Du kan läsa mer om detta under denna länk, där finns även en länk till myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen, som har tillsyn över att mäklare följer lagar som styr detta: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Budgivning/ Har ni anlitat en besiktningsman som besiktigat huset? Om så är fallet och denne tex missat något i besiktningen, som denna omfattade finns eventuellt möjlighet att i så fall rikta skadeståndsanspråk mot besiktningsmannen. Unde denna länk kan ni läsa mer om besiktningar: http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-hus/Undersokningsplikt/ Vad försäkringen täcker gör ni bäst i att kontakt försäkringsbolag för att få svar på den frågan. Är det några frågor kring försäkringen och dess villkor kan ni gärna vända er till en konsumentvägledning som enbart svarar på frågor som ha med försäkringar att göra. Ni hittar kontaktinformation till dem via denna länk: http://www.konsumenternas.se/ Hoppas att ovan svar hjälper er en bit på vägen.

[Innehållet redigerades senast 2017-07-27 14:12]

Visa svaret Anmäl