Forumregler för omBoende.se

1. Inledning

OmBoende.se är en webbplats med samlad information om boende, byggande och inomhusmiljö, upprättad av Boverket och Konsumentverket. Syftet med webbplatsen är att ge konsumenter och andra berörda lättillgänglig och tillförlitlig information som ska stärka deras möjligheter att vara kunniga och aktiva på bostadsmarknaden.

Forumet på OmBoende.se är till för konsumenter som söker information relaterad till byggande, boende och inomhusmiljö. Forumet är avsett att ge utrymme för utbyte av erfarenheter, råd och tips. Den som skriver ett inlägg gör det i egenskap av privatperson.

Moderator och konsumentvägledare skriver dock på detta forum inom ramen för sin yrkesutövning.

Forumet är inte avsett att användas för att komma i kontakt med Boverket eller Konsumentverket. För kontakt med dessa myndigheter hänvisas till www.boverket.se och www.konsumentverket.se.

Det är inte tillåtet att göra reklam eller på annat sätt utföra marknadsföring i någon som helst form på omboende.se. Webbplatsen ansvarar inte för eventuella länkar i svar som leder till reklam på andra webbplatser.

Det är heller inte tillåtet att använda forumet på OmBoende för någon som helst form av förmedling av bostäder, eller att på andra sätt försöka få till stånd upplåtelse i andra hand, arrende eller försäljning av bostadsrätt eller fast egendom. 

2. Definitioner

I dessa medlemsvillkor används nedanstående begrepp och definitioner.

Medlem: den som är registrerad som användare på detta forum.

Medlemsvillkor: De villkor som anges i detta dokument. För att kunna bli registrerad som medlem måste du acceptera dessa villkor.

Moderator: Den som är utsedd av OmBoende att ansvara för forumet. Moderatorns inlägg markeras på särskilt sätt, med texten moderator.

Konsumentvägledare: De konsumentvägledare i olika kommuner som utsetts till att följa diskussionerna på forumet och vid behov vägleda de medlemmar som använder forumet. Konsumentvägledarens inlägg markeras på särskilt sätt, nämligen genom en annan färg och med titeln Konsumentvägledare inskrivet.

Starta en diskussion: Den som vill starta en ny diskussion kan gör det genom att gå till ett forumrum och där välja ”starta en ny diskussion”.

Svar: Meddelande som medlem, moderator eller annan behörig användare gör under en viss diskussion i forumet.

Redigera svar: Du har själv möjlighet att i efterhand gå in och redigera dina egna svar, om du i efterhand upptäcker att ditt svar på något sätt är fel. Du klickar i så fall på ”redigera” under det inlägg som du vill ändra. Tänk på att redigering allt för långt efteråt kanske inte är meningsfull om många andra medlemmar redan har hunnit kommentera ditt svar. Det kan i så fall kanske vara bättre att svara på nytt i den diskussionen.

Anmälan av svar: Den som anser att ett visst svar på något sätt är otillbörligt kan anmäla detta svar till moderatorn genom att klicka på ”anmäl”. Moderatorn beslutar sedan hur anmälan ska hanteras.

Borttagande av svar: Om moderatorn anser att ett inlägg är otillbörligt på sätt som anges nedan, kommer meddelandet att avlägsnas. Meddelandet tas då bort från diskussionen och blir inte längre tillgängligt för medlemmarna.

Forumrum: Utrymme för diskussioner inom ett angivet område.

Forumunderrum: Utrymme för diskussioner inom ett område som utgör en del av ämnet för ett visst forumrum.

Personuppgift: Sådan information som anges i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, dvs. all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. 

3. Registrering

1) Som medlem och registrerad användare på omboende.se får du tillgång till vårt forum. För att bli medlem måste du acceptera dessa medlemsvillkor. Du accepterar dessa medlemsvillkor genom att klicka i boxen ”jag har tagit del av medlemsvillkoren” och sedan klickar på ”acceptera medlemsvillkor”.

Medlemsvillkoren kan komma att ändras och du är skyldig att kontinuerligt hålla dig informerad om ändringar i dessa villkor.

2) För att kunna registrera dig som medlem måste du ange en giltig e-post adress och ett användarnamn. Ditt användarnamn får inte relatera till kommersiell verksamhet, t.ex. firmanamn.

3) Du som medlem har i samband med registreringen också möjlighet att lämna uppgift om namn, kön, ålder, och vilken kommun man är bosatt i. Det är dock helt frivilligt att lämna dessa uppgifter och du bestämmer själv vilka av dessa uppgifter du vill lämna.

OBS! Vänligen notera att de uppgifter utöver e-post adress som du anger vid registreringen kan komma att utgöra personuppgifter. Du kan läsa mer om hur personuppgifter behandlas på www.boverket.se/personuppgifter

4) Boverket kan komma att använda uppgifter om registrerade medlemmar för statistikbearbetning för framtida utvärdering.

5) Medlem som inte respekterar medlemsvillkoren kan komma att bli avstängd från forumet och få sin behörighet indragen.

6) Om du som medlem så önskar, har du rätt att efter skriftlig begäran om utträde via e-post till moderator@omboende.se, bli avregistrerad som medlem på forumet. Du kommer då att få en bekräftelse på att omboende.se mottagit begäran om avregistrering.

Efter begäran om utträde kommer samtliga registrerade medlemsuppgifter, om inte du själv begär annat, att avlägsnas. Du som före detta medlem kommer att underrättas via ett e-postmeddelande när dessa uppgifter avlägsnats.

Svar i diskussioner som du gjort innan du avregistreras kommer inte att tas bort. Om du vill ta bort sådana svar i olika diskussioner måste du själv göra det genom att använda ”redigera”-funktionen innan du begär utträde.

4. Inlägg och diskussioner

1) Varje medlem ansvarar för det innehåll som publiceras i forumet. Boverket och de myndigheter som gemensamt förvaltar webbplatsen ansvarar inte för innehåll eller kvaliteten på det innehåll som medlemmarna publicerar.

2) När du som medlem startar en diskussion eller svarar, har du själv upphovsrätten till texten du skriver på omBoende.se. Det innebär också en skyldighet för dig att följa svensk rätt och dessa forumvillkor.

Omboende.se samt Boverket och de myndigheter som gemensamt förvaltar webbplatsen har dock rätt att utan särskild ersättning använda den text som har publicerats på omboende.se i redaktionellt material.

3) Dina svar ska vara relevanta och avsedda för det diskussionsforum de postas i. Om moderatorn anser att du svarat i fel diskussion eller fel forumrum, kan ditt svar komma att flyttas eller tas bort.

4) Dina svar ska vara så tydliga och väl formulerade som möjligt. Svaren bör samtidigt begränsas till sitt omfång och hållas så kortfattat som möjligt. Ett svar får innehålla max. 4 000 tecken.

5) Diskussionerna ska föras så sakligt som möjligt. Medlemmarna ska alltid och i samtliga diskussioner visa respekt för varandra och för andras åsikter.

6) Svar som innehåller otillbörliga, nedsättande eller kränkande ord och uttryck såsom, svordomar, könsord eller liknande, kommer att tas bort av moderator.

7) Svar som innehåller reklam kommer att tas bort av moderator.

8) Svar som till sitt innehåll utgör brott mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (1949:105), såsom förtal, förolämpning, olaga våldsskildring, hets mot folkgrupp och liknande, kommer att tas bort från forumet och därefter beivras.

Medlem som begår den typen av överträdelser kommer att bli avstängd från forumet och få sin behörighet indragen.

9) Svar som utgör intrång i immaterialrättsliga rättigheter, såsom upphovsrätt, varumärkesrätt och så vidare, kommer att tas bort från forumet och därefter beivras.

Medlem som begår den typen av överträdelser kommer att bli avstängd från forumet och få sin behörighet indragen.

10) Svar som på annat sätt utgör brott mot svensk gällande rätt, t.ex. genom spridning av virus eller likande, kommer att tas bort och därefter beivras. Medlem som begår den typen av överträdelser kommer att bli avstängd från forumet och få sin behörighet indragen. Reklam via e-post eller direktmeddelande ställd till medlemmar i forumet är inte tillåten.

11) Svar som tagits bort från forumet i enlighet av 4.8 – 4.10 kommer att arkiveras på särskilt sätt under sex månaders tid. Sådan arkivering omfattar även registrerade uppgifter om medlemmen, IP-adresser och annan sådan liknande information som syftar till att underlätta de brottsbekämpande myndigheternas arbete.

12) Medlem som får ett svar borttaget av moderatorn, kommer att i efterhand få ett meddelande till registrerad e-post adress. Meddelandet innehåller information om vilket inlägg som togs bort och av vilken anledning det togs bort.

13) Medlem som blir avstängd från forumet och/eller får sin behörighet indragen kommer att i efterhand underrättas om detta.

5. Personuppgifter

När du använder detta forum kan det i vissa fall förekomma personuppgifter. Vi behandlar enbart de personuppgifter som behövs för att moderera forumet. Mer information om detta och om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, finns att läsa på www.boverket.se/personuppgifter. Här finns även Boverkets dataskyddspolicy att läsa.

6. Övrigt

Administrationen av omboende.se tar inget ansvar för innehållet i forumet och inte heller för de råd och upplysningar som lämnas. Tänk på att det inte går att kontrollera sanningshalten i olika inlägg och eftersom t.ex. regler kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Medlemmar uppmanas därför att alltid kontrollera information som man har fått via inlägg på forumet och att alltid ta kontakt med myndigheter och sakkunniga innan man själv vidtar några åtgärder.

Synpunkter på hur forumet på omboende.se kan förändras, förbättras och utvecklas m.m., skickas med e-post till moderator@omboende.se

Synpunkter på forumet i form av svar i en diskussion kommer inte att besvaras.