Byggnadsnämndens ansvar

Vad ansvarar byggnadsnämnden för?

Kommunens byggnadsnämnd ansvarar för god byggnadskultur med bra stads- och landskapsmiljö i kommunen. Byggnadsnämnden har därför, enligt plan- och bygglagstiftningen, tillsyn över all planläggning samt bygg- och anläggningsverksamhet i kommunen. Genom kommunens plan- och byggnadskontor lämnar byggnadsnämnden information och upplysningar om vad som gäller i enskilda fall när man ska planlägga mark, bygga nytt, bygga till, ändra eller riva byggnader och olika byggnadsverk, som till exempel murar och plank eller cisterner, eller utföra olika anläggningar som campingplats, skidbacke, småbåtshamn eller upplag m m, eller om man ska utföra markarbeten av olika slag.

Alla bygg-, anläggnings- och markarbeten eller rivningsarbeten kräver därför oftast bygglov, rivningslov eller marklov, samt anmälan eller rivningsanmälan, som ska sökas hos kommunens byggnadsnämnd. Du bör även kontakta byggnadsnämnden om du funderar på väsentligt ändra användningen för en byggnad, från till exempel bostad till kontor eller uthyrningsrum. För alla frågor av det här slaget bör du därför alltid kontakta kommunens plan- och byggnadskontor för synpunkter, innan du vidtar några åtgärder.

Senast granskad: 2016-08-15 Informationsansvarig:
Boverket