Startbesked innan laga kraft

Är det lämpligt att ge startbesked innan laga kraft? Ger inte det en okejsignal till kunden? Vad händer då om sakägarna inte låter sig delges, kan då aldrig ärendet vinna laga kraft, eller när ger man sig?

Det möter inget hinder att ge startbesked innan laga kraft, men byggherren bör upplysas om att påbörjande av åtgärden görs på egen risk. Om en sakägare inte vill delges på vanligt sätt finns regler för detta i delgivningslagen.

Senast granskad: 2011-05-11 Informationsansvarig:
Boverket