Ventilation ger frisk luft

För att du ska ha en bra luftkvalitet i ditt hem måste du ha en fungerade ventilation. Ventilationens främsta uppgift är att tillföra frisk luft och föra bort förorenad luft.

Huvudorsakerna till att det uppstår brister i din inomhusmiljö är att hälsofarliga ämnen avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar. En bidragande orsak kan också vara att det kan finnas höga fukthalter i byggnaden och i inneluften. Din ventilation bidrar till att den förorenade luften inomhus minimeras och gör att din hälsa och komfort säkerställs.

Risker med bristfällig ventilation

Det är byggnadens ägares uppgift att se till att ventilationen sköts. Det ska finnas skriftliga drift- och underhållsinstruktioner. Bristande skötsel och underhåll av ventilation leder till nedsatt funktion i systemet, vilket i sin tur ökar risken för fukt och mögel. 

Kontroller av ventilation

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader där människor vistas infördes i Sverige 1992. Kontroller sker vid byggnadernas och installationernas uppförande och därefter med olika intervaller beroende på byggnadskategori och typ av ventilationssystem. Det är byggnadens ägares ansvar att se till att obligatorisk ventilationskontroll, OVK, genomförs och eventuella brister upptäckta i samband med kontrollen åtgärdas. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för OVK.

Ventilationssystem

De flesta flerbostadshus och småhus har följande ventilationssystem:

  • Mekanisk till- och frånluftssystem med återvinning, s.k. FTX-system (med till- och frånluftsfläkt).
  • Mekaniskt frånluftssystem med återvinning, s.k. F-system exempelvis med frånluftsvärmepump, FVP.
  • Självdragsventilation (ej fläktdriven ventilation) som finns i huvudsak i äldre småhus och flerbostadshus byggda före 1976.
Senast granskad: 2017-03-09 Informationsansvarig:
Boverket