Elbesiktning av hus

När du köper hus, bygger nytt eller underhåller ditt hus så är det viktigt att kontrollera elinstallationerna i byggnaden och på fastigheten. En felaktig installation eller defekta ledningar och kontakter kan innebära stora risker för brand och andra olyckor.

För att få reda på om elinstallationen är rätt utförd och skicket på den så rekommenderas en särskild besiktning av elinstallationen.

Vid en besiktning - försäkra dig om att besiktningspersonen har rätt kunskap och erfarenhet. Vänd dig till en behörig elinstallatör på orten eller kontakta Elinstallatörsföretagen.

Gör inga elarbeten själv, om du inte är behörig, även om du tror att du kan. Om det blir fel kan detta leda till elolycka eller brand. Obehörigt elinstallationsarbete är straffbart.

Köpa hus och elsäkerhet

Inför ditt husköp bör du göra en överlåtelsebesiktning. Normalt låter man en professionell besiktningsperson göra den. Ofta är elsäkerheten undantagen i besiktningen. Du kan fråga säljaren om handlingar som visar om en behörig elinstallatör utfört elinstallationen. Du kan också låta en behörig elinstallatör besiktiga installationen.

Brister i elinstallationen ska åtgärdas av behörig elinstallatör. Det är ägaren som är ansvarig för att elinstallationen är säker och uppfyller gällande lagar. Brister som kan vara farliga för personer och byggnaden behöver åtgärdas omgående av behörig elinstallatör. Du riskerar också få nedsatt försäkringsbelopp vid skada om elsäkerheten är dålig.

Bygga hus och elsäkerhet

Då du bygger nytt hus eller kompletterar och ändrar elinstallationen i ditt hus så ska du anlita behörig elinstallatör. Låter du bygga huset på totalentreprenad eller din entreprenör handlar upp elinstallationen så bör du förvissa dig om att en behörig elinstallatör har anlitats och också utfört arbetet. Begär att ett egenkontrollprotokoll lämnas vid slutbesiktningen där det framgår att installationen är gjord av behörig elinstallatör.

Finns det tveksamheter kring installationen så gör en elbesiktning innan du godkänner entreprenaden.

Protokoll från elbesiktning med åtgärder

I samband med en besiktning får du ett protokoll där det står vad som behöver göras i ditt hus. För prisuppgift, kontakta ett elbesiktningsföretag. Punkter som kan ingå i en elbesiktning: 

  • Tester görs på gruppcentraler och säkringar
  • Översyn av installationer och en allmän bedömning av elstandarden
  • Kontroll av ledningar och kablar
  • Kontroll av kopplingar, eluttag och strömbrytare
  • Ser över kyl, frys, spis och tvättmaskiner

Innan du beställer en besiktning, var noga med att fråga vad det är som ingår i deras pris.

Senast granskad: 2017-01-30 Informationsansvarig:
Boverket