Juridisk information

Användning av material på omboende.se och upphovsrätt

Om inget annat anges får informationen på OmBoende användas fritt. Ange källa och gärna även en länk till innehållet på OmBoende. Om material från webbplatsen redigeras sker publicering på eget ansvar.
Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda de bilder som finns på omboende.se.

Personuppgifter

Den som väljer att registrera sig som användare på forumet för omboende.se har också möjlighet att registrera vissa personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, adress, ålder, hemort m.m. En utförlig beskrivning av vilken information det är fråga om anges i 3 § Personuppgiftslagen (1998:204) (PUL).

PUL har sin grund i ett EG-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgiften gäller informeras om hur uppgifterna behandlas.

OmBoende vill därför i korthet informera dig om hur och för vilka ändamål personuppgifter om dig behandlas och vilka rättigheter du har enligt ovan angivna lagar.

OmBoende kan komma att använda dina personuppgifter för statistikbearbetning i samband med uppföljning. Om du inte vill att OmBoende ska använda dina uppgifter för detta syfte måste du ange det vid registreringen.

Om du väljer att vid registreringen ange sådan information som kan anses utgöra personuppgift, t.ex. namn och adress, kommer denna information att sparas i ett register. Detta register är sedan tillgängligt för den som begär ut det. Uppgifterna i registret kommer att sparas så länge du är registrerad som medlem i OmBoende

Känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om din ras eller etniska ursprung, politiska åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, samt uppgifter som rör din hälsa eller ditt sexualliv, ska inte förekomma i personuppgiftsregistret för OmBoende.  

På forumet kan även personuppgifter förekomma på ett ostrukturerat sätt, t.ex. i svar i olika diskussioner. PUL är normalt inte tillämplig på den typen av uppgifter, om de inte utgör en kränkning av den registrerades personliga integritet. I de fall kränkning av personuppgift förekommer i någon diskussion på forumet kommer omBoende.ses moderator att avlägsna dem. 

För mer utförlig information om hur personuppgifter hanteras på OmBoende, vänligen se forumreglerna

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

www.omboende.se finns ett forum, där de användare som valt att registrera sig har möjlighet att med varandra föra diskussioner relaterade till boende, byggande och inomhusmiljö. Den som tillhandahåller ett sådant forum på sin webbplats är skyldig att följa lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.  

I enlighet med lagen om elektroniska anslagstavlor, tar administrationen av OmBoende inget ansvar för innehållet i forumet och inte heller för de råd och upplysningar som lämnas. OmBoende har däremot ansvar för att ha uppsikt över det som skrivs på forumet.

Tänk på att det inte går att kontrollera sanningshalten i olika inlägg, eftersom t.ex. regler kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Medlemmar uppmanas därför att alltid kontrollera information som man har fått via inlägg på forumet och att alltid ta kontakt med myndigheter och sakkunniga innan man själv vidtar några åtgärder.

I de fall det förekommer otillbörliga meddelanden på forumet kommer de att avlägsnas. Svar som innehåller t.ex. förtal, hets mot folkgrupp, överträdelser i upphovsrätt, spridning av virus m.m., kommer inte bara att avlägsnas utan även beivras genom polisanmälan.
 
För mer utförlig information om hur forumet administreras på OmBoende, vänligen se forumreglerna.

Senast granskad: 2009-01-21