Ordlista

 • A

  AB 04

  Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader avsedda att användas vid s.k. utförandeentreprenader. 

  ABK 09

  Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, utgivet av BKK (Byggandets Kontraktskommité).

  ABS 09

  Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Entreprenadavtal för uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som näringsidkare utför åt en konsument.

  ABT 06

  Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten enligt BKK (Byggandets Kontraktskommité).

  Allmännyttan

  De kommunala bostadsbolagen kallas för allmännyttan.

  Ansvarsförsäkring

  Varje entreprenör ska ha en ansvarsförsäkring som gäller skador på tredjeman eller på icke kontraktsbunden part t.ex. annan underentreprenör.

  Avhysning

  Vräkning.

 • B

  BBR

  Boverkets byggregler (BFS 2014:3).

  Besittningsskydd

  I hyreslagen finns regler som ger rätt till förlängning av hyresavtalet även om hyresvärden säger upp ditt avtal.

  Beskrivning

  Dokument med föreskrifter och krav på utförande och kvalitet för beställda arbeten.

  Betalningsanmärkning

  Skulder som registreras hos Kronofogden och som ger en anmärkning i kreditupplysningsföretagens register.

  Betalningsföreläggande

  Den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

  Bruksvärde

  Bruksvärdet är den hyra en lägenhet anses ha ur hyresgästernas perspektiv med hänsyn till bland annat lägenhetens storlek, standard, kommunikationer, affärer och läge.

  Budget- och skuldrådgivare

  Budget- och skuldrådgivaren i din kommun kan ge dig råd om din hushållsbudget och om skuldsanering.

  Budgivning

  De personer som är intresserade av att köpa ett visst hus eller lägenhet lägger ett bud på bostaden, det vill säga den summa som de är villiga att betala. Andra intresserade får sedan lägga motbud.

  BVL

  Kallas ”Byggnadsverkslagen”, men heter egentligen Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk och byggprodukter. (SFS 1994:847)

  Bygganmälan

  Anmälan av byggnadsarbeten med mera till kommunens byggnadsnämnd senast tre veckor före byggstart.

  Byggherre

  Den som för egen räkning utför eller låter utföra mark-, byggnads-, installations-, rivnings- eller anläggningsarbeten.

  Bygglov

  Skriftligt tillstånd för att bygga, ändra, riva, göra vissa markändringar eller ändra användning, och som lämnas av kommunens byggnadsnämnd.

  Byggnadskreditiv

  Bankkredit för löpande kostnader under byggtiden som ombildas till lån när alla kostnader är sammanställda och betalda.

  Byggsamråd

  Möte för att fastställa kontrollplan med mera, och som kommunens byggnadsnämnd kallar till när du har gjort bygganmälan.

 • D

  Delad entreprenad

  Beställaren tecknar avtal med flera entreprenörer som var och en står i direkt avtalsförhållande med beställaren. Se utförandeentreprenad.

  Detaljplan

  Plan över en begränsad del av kommunen och som anger bebyggelsens placering, utformning och ändamål, samt användning av mark och vatten.

  Dolt fel

  Ett fel som finns i bostaden när du köper den, men som du inte kan upptäcka vid en noggrann undersökning.

 • E

  Egenkontroll

  Den kontroll som byggherren själv ansvarar för enligt kommunens kontrollplan och övriga byggregler.

  Energi- och klimatrådigvare

  Energi- och klimatrådgivaren i din kommun svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmningssystem, fjärrvärme, biobränslen, energikostnader, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.

  Entreprenad

  Åtagande att utföra ett beställt arbete på en viss plats.

  Entreprenadform

  Avtal om hur ansvaret för projektering skall fördelas mellan byggherren eller beställaren och entreprenörerna, samt hur ansvaret för entreprenadarbetet fördelas mellan inblandade entreprenörer.

  Entreprenadhandling

  Kontraktshandlingar jämte alla handlingar som tillkommer från kontraktets tecknande och fram till garantitidens början och som gäller för entreprenaden.

  Entreprenadkontrakt

  Avtal mellan byggherren och en entreprenör om att utför en viss entreprenad.

  Entreprenör

  Den som har åtagit sig att utföra en entreprenad.

 • F

  Friggebod eller komplementbyggnad

  Bygglovbefriad byggnad. Mer information hittar du i plan- och bygglagen, 8 kap. 4§ punkt 3.

  Förbesiktning eller särskild besiktning

  Besiktning som påkallas av byggherren eller entreprenören under byggtiden enligt AB 04 eller ABS 09 (tidigare ABS 05).

  Förhandsavtal

  Ett skriftligt avtal där du förbinder dig att köpa en nyproducerad bostadsrätt. Ett förhandsavtal skriver du innan bostadsrätten är färdigbyggd.

 • G

  Garantibesiktning eller §59-besiktning

  Besiktning av skador som har visat sig inom två år efter det att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. 

  Gatukostnadsersättning

  Fastighetens andel av nybyggnadskostnaden för en gata.

  Generalentreprenad

  Beställaren tillhandahåller alla bygghandlingar och tecknar endast avtal med en generalentreprenör som sedan anlitar och ansvarar för alla övriga sidoentreprenörer och sköter upphandling av allt material.

  Gravationsbevis

  Förteckning över vilka servitut, ägare och inteckningar som finns till en viss fastighet. Gravationsbevis registreras och utfärdas av inskrivningsmyndigheten vid Lantmäteriet.

 • H

  Handräckning

  När kronofogden kallas in för att verkställa (utföra) till exempel en vräkning.

  Hantverkarformulär

  Hantverkarformulär - standardkontrakt för reparation och ombyggnad. 

   

  Hyresnämnden

  Hyresnämnden medlar i hyres- och bostadsrättsliga tvister. De flesta av tvisterna kan nämnden avgöra genom beslut.

 • I

  Inkassoföretag

  Företag som mot ersättning kräver in skulder för företag och privatpersoner.

  Inkassokostnader

  Kostnader som avser åtgärder för att driva in en skuld, till exempel kravbrev rörande skulden.

  Inteckning

  Inskrivning av panträtt eller annan föremålsrätt i fastighet eller tomträtt.

 • K

  Konsumentvägledare

  Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Du kan söka efter konsumentvägledare på Konsumentverkets webbplats.

  Kontrakt

  En överenskommelse.

  Kontraktshandlingar

  Till alla kontrakt bör höra en sammanställning över de dokument som är kopplade till kontraktet som beskrivningar, ritningar, förteckningar, specifikationer och tidplaner.

  Kontrollplan

  Plan som beslutas av kommunens byggnadsnämnd och som anger vilka kontroller som ska utföras och vilka intyg och övriga handlingar som ska redovisas för byggnadsnämnden, samt vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden under byggtiden.

  Kvalitetsansvarig (KA)

  Den som ansvarar för att byggnadsnämndens kontrollplan följs.

  Köpebrev

  Köpebrevet är ett kvitto på att du som husköpare betalat huset. I samband med att köpebrevet skrivs betalas återstående delar av köpesumman samt lagfart och pantbrev.

  Köpekontrakt

  Köpekontraktet innehåller priset och fakta om huset. I kontraktet skrivs också tillträdesdatumet in, det vill säga det datum då du som köpare kan börja flytta in i huset.

 • L

  Lagfart

  Lagfarten är ett bevis på vem som äger fastigheten och söks hos inskrivningsmyndigheten på Lantmäteriet.

  Lånelöfte

  En garanti från banken på att du får låna en viss summa pengar.

 • M

  Marklov

  Se bygglov

  Mängdförteckning

  Mängdförteckningar är sammanställningar över alla varor som ingår i t.ex. el- eller ventilationsinstallationerna och används för kalkyler, anbudsgivning och inköp.

 • O

  Objekt

  Fastighetsmäklarens ord för den bostad som är till salu till exempel, en fastighet eller en lägenhet.

  Officialservitut

  Officialservitut kallas ett servitut som har betydelse för att en fastighet ska kunna fungera. Officialservitut bildas genom beslut i en lantmäteriförrättning.

  Områdesbestämmelse

  Kommunala planbestämmelser där detaljplan saknas, se detaljplan.

 • P

  Pantbrev

  Bevis på inteckning i fastigheten för banklån. Inteckning söks hos inskrivningsmyndigheten vid Lantmäteriet.

  PBL

  Plan- och bygglagen (SFS 1987:10).

  Påminnelseavgift

  Om du inte betalar räkningen i tid får du oftast en påminnelse. Företaget som du är skyldig pengar kan då ta ut en avgift för att skicka ut en påminnelse.

 • R

  Relationshandling

  Ritning och beskrivning med mera som visar en byggnads eller ett installationssystems aktuella utseende och utformning.

  Revidering

  Ändring av en fastställd kontraktshandling så som ritning, förteckning eller beskrivning.

  Ritning

  Dokument som visar utformning av planer, byggnader, byggnadsdelar eller installationer samt beteckningar (litterering) och dimensioner.

  Rivningslov

  Se bygglov

 • S

  Servitut

  Rättighet för annan markägare till väg, vatten eller ledning med mera. Servitut är registrerade i Lantmäteriets fastighetsregister.

  SFS

  Svensk författningssamling.

  Slutbesiktning

  Slutbesiktning utförs när entreprenaden färdigställts eller avslutats.

  Slutbevis

  Ett intyg som utfärdas av byggnadsnämnden när kommunens kontrollplan för projektet blivit uppfylld.

  Småhusentreprenad

  Uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus som en näringsidkare utför åt en konsument enligt konsumenttjänstlagen.

  Specifikation

  Specifikationer är dokument för särskilda produkter som ska ingå som t.ex. bergvärmepump. Se även ”kontraktshandlingar”.

  Spekulant

  Fastighetsmäklarens benämning för person som är intresserad av att köpa en viss bostad.

  Status

  Byggritningar med mera som kan förekomma i många versioner, därför är det viktigt att ange till vad en viss handling är avsedd. 

  Stämpelskatt

  Se Lagfart.

 • T

  Totalentreprenad

  En totalentreprenör ansvarar både för all projektering av bygghandlingar och för all byggnadsverksamhet som erfordras samt upphandlar allt material.

 • U

  Undersökningsplikt

  Undersökningsplikten framgår av lagen jordabalken.

  Upplysningsplikt

  Säljarens ansvar att upplysa om fel i bostaden vid försäljning. Säljaren kan aldrig bli ansvarig för fel som den har upplyst om.

  Upplåtelse

  Upplåtelsevtal skrivs första gången en bostadsrätt säljs. I upplåtelseavtalet är det bostadsrättsföreningen som är köparens avtalspart.

  Utförandeentreprenad

  Beställaren tillhandahåller färdiga bygghandlingar åt entreprenören för det arbete som ska göras. Se ”generalentreprenad” eller ”delad entreprenad”.

  Utmätning

  Kronofogdens beslut om att någonting du äger ska användas till att betala din skuld. Det vanligaste beslutet är utmätning av lön. Det betyder att pengar dras direkt från din inkomst.

 • V

  VA

  Vatten och avlopp.

  VVS

  Värme, ventilation och sanitet (vatten och avlopp).

 • Ö

  Överlåtelse

  Överlåtelseavtal skrivs varje gång en bostadsrätt säljs vidare. Bostadsrättshavaren och köparen är avtalsparter.

  Översiktsplan

  Denna visar hur kommunen i stort tänker sig utvecklingen av bebyggelsen och övrig användning av marken.