A - E

 • A

  AB 04

  Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader avsedda att användas vid s.k. utförandeentreprenader. 

  ABK 09

  Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, utgivet av BKK (Byggandets Kontraktskommité).

  ABS 09

  Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Entreprenadavtal för uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som näringsidkare utför åt en konsument.

  ABT 06

  Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten enligt BKK (Byggandets Kontraktskommité).

  Allmännyttan

  De kommunala bostadsbolagen kallas för allmännyttan.

  Ansvarsförsäkring

  Varje entreprenör ska ha en ansvarsförsäkring som gäller skador på tredjeman eller på icke kontraktsbunden part t.ex. annan underentreprenör.

  Avhysning

  Vräkning.

 • B

  BBR

  Boverkets byggregler (BFS 2014:3).

  Besittningsskydd

  I hyreslagen finns regler som ger rätt till förlängning av hyresavtalet även om hyresvärden säger upp ditt avtal.

  Beskrivning

  Dokument med föreskrifter och krav på utförande och kvalitet för beställda arbeten.

  Betalningsanmärkning

  Skulder som registreras hos Kronofogden och som ger en anmärkning i kreditupplysningsföretagens register.

  Betalningsföreläggande

  Den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

  Bruksvärde

  Bruksvärdet är den hyra en lägenhet anses ha ur hyresgästernas perspektiv med hänsyn till bland annat lägenhetens storlek, standard, kommunikationer, affärer och läge.

  Budget- och skuldrådgivare

  Budget- och skuldrådgivaren i din kommun kan ge dig råd om din hushållsbudget och om skuldsanering.

  Budgivning

  De personer som är intresserade av att köpa ett visst hus eller lägenhet lägger ett bud på bostaden, det vill säga den summa som de är villiga att betala. Andra intresserade får sedan lägga motbud.

  BVL

  Kallas ”Byggnadsverkslagen”, men heter egentligen Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk och byggprodukter. (SFS 1994:847)

  Bygganmälan

  Anmälan av byggnadsarbeten med mera till kommunens byggnadsnämnd senast tre veckor före byggstart.

  Byggherre

  Den som för egen räkning utför eller låter utföra mark-, byggnads-, installations-, rivnings- eller anläggningsarbeten.

  Bygglov

  Skriftligt tillstånd för att bygga, ändra, riva, göra vissa markändringar eller ändra användning, och som lämnas av kommunens byggnadsnämnd.

  Byggnadskreditiv

  Bankkredit för löpande kostnader under byggtiden som ombildas till lån när alla kostnader är sammanställda och betalda.

  Byggsamråd

  Möte för att fastställa kontrollplan med mera, och som kommunens byggnadsnämnd kallar till när du har gjort bygganmälan.

 • D

  Delad entreprenad

  Beställaren tecknar avtal med flera entreprenörer som var och en står i direkt avtalsförhållande med beställaren. Se utförandeentreprenad.

  Detaljplan

  Plan över en begränsad del av kommunen och som anger bebyggelsens placering, utformning och ändamål, samt användning av mark och vatten.

  Dolt fel

  Ett fel som finns i bostaden när du köper den, men som du inte kan upptäcka vid en noggrann undersökning.

 • E

  Egenkontroll

  Den kontroll som byggherren själv ansvarar för enligt kommunens kontrollplan och övriga byggregler.

  Energi- och klimatrådigvare

  Energi- och klimatrådgivaren i din kommun svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmningssystem, fjärrvärme, biobränslen, energikostnader, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.

  Entreprenad

  Åtagande att utföra ett beställt arbete på en viss plats.

  Entreprenadform

  Avtal om hur ansvaret för projektering skall fördelas mellan byggherren eller beställaren och entreprenörerna, samt hur ansvaret för entreprenadarbetet fördelas mellan inblandade entreprenörer.

  Entreprenadhandling

  Kontraktshandlingar jämte alla handlingar som tillkommer från kontraktets tecknande och fram till garantitidens början och som gäller för entreprenaden.

  Entreprenadkontrakt

  Avtal mellan byggherren och en entreprenör om att utför en viss entreprenad.

  Entreprenör

  Den som har åtagit sig att utföra en entreprenad.