Ansvarsförsäkring

Varje entreprenör ska ha en ansvarsförsäkring som gäller skador på tredjeman eller på icke kontraktsbunden part t.ex. annan underentreprenör.