Detaljplan

Plan över en begränsad del av kommunen och som anger bebyggelsens placering, utformning och ändamål, samt användning av mark och vatten.

Detaljplan består av plankarta, planbestämmelser och planbeskrivning. Även andra dokument kan ingå i detaljplanehandlingarna.