Egenkontroll

Den kontroll som byggherren själv ansvarar för enligt kommunens kontrollplan och övriga byggregler.

Mer information hittar du i PBL 9 kap. 9§.