F - J

 • F

  Friggebod eller komplementbyggnad

  Bygglovbefriad byggnad. Mer information hittar du i plan- och bygglagen, 8 kap. 4§ punkt 3.

  Förbesiktning eller särskild besiktning

  Besiktning som påkallas av byggherren eller entreprenören under byggtiden enligt AB 04 eller ABS 09 (tidigare ABS 05).

  Förhandsavtal

  Ett skriftligt avtal där du förbinder dig att köpa en nyproducerad bostadsrätt. Ett förhandsavtal skriver du innan bostadsrätten är färdigbyggd.

 • G

  Garantibesiktning eller §59-besiktning

  Besiktning av skador som har visat sig inom två år efter det att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. 

  Gatukostnadsersättning

  Fastighetens andel av nybyggnadskostnaden för en gata.

  Generalentreprenad

  Beställaren tillhandahåller alla bygghandlingar och tecknar endast avtal med en generalentreprenör som sedan anlitar och ansvarar för alla övriga sidoentreprenörer och sköter upphandling av allt material.

  Gravationsbevis

  Förteckning över vilka servitut, ägare och inteckningar som finns till en viss fastighet. Gravationsbevis registreras och utfärdas av inskrivningsmyndigheten vid Lantmäteriet.

 • H

  Handräckning

  När kronofogden kallas in för att verkställa (utföra) till exempel en vräkning.

  Hantverkarformulär

  Hantverkarformulär - standardkontrakt för reparation och ombyggnad. 

   

  Hyresnämnden

  Hyresnämnden medlar i hyres- och bostadsrättsliga tvister. De flesta av tvisterna kan nämnden avgöra genom beslut.

 • I

  Inkassoföretag

  Företag som mot ersättning kräver in skulder för företag och privatpersoner.

  Inkassokostnader

  Kostnader som avser åtgärder för att driva in en skuld, till exempel kravbrev rörande skulden.

  Inteckning

  Inskrivning av panträtt eller annan föremålsrätt i fastighet eller tomträtt.