K - O

 • K

  Konsumentvägledare

  Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Du kan söka efter konsumentvägledare på Konsumentverkets webbplats.

  Kontrakt

  En överenskommelse.

  Kontraktshandlingar

  Till alla kontrakt bör höra en sammanställning över de dokument som är kopplade till kontraktet som beskrivningar, ritningar, förteckningar, specifikationer och tidplaner.

  Kontrollplan

  Plan som beslutas av kommunens byggnadsnämnd och som anger vilka kontroller som ska utföras och vilka intyg och övriga handlingar som ska redovisas för byggnadsnämnden, samt vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden under byggtiden.

  Kvalitetsansvarig (KA)

  Den som ansvarar för att byggnadsnämndens kontrollplan följs.

  Köpebrev

  Köpebrevet är ett kvitto på att du som husköpare betalat huset. I samband med att köpebrevet skrivs betalas återstående delar av köpesumman samt lagfart och pantbrev.

  Köpekontrakt

  Köpekontraktet innehåller priset och fakta om huset. I kontraktet skrivs också tillträdesdatumet in, det vill säga det datum då du som köpare kan börja flytta in i huset.

 • L

  Lagfart

  Lagfarten är ett bevis på vem som äger fastigheten och söks hos inskrivningsmyndigheten på Lantmäteriet.

  Lånelöfte

  En garanti från banken på att du får låna en viss summa pengar.

 • M

  Marklov

  Se bygglov

  Mängdförteckning

  Mängdförteckningar är sammanställningar över alla varor som ingår i t.ex. el- eller ventilationsinstallationerna och används för kalkyler, anbudsgivning och inköp.

 • O

  Objekt

  Fastighetsmäklarens ord för den bostad som är till salu till exempel, en fastighet eller en lägenhet.

  Officialservitut

  Officialservitut kallas ett servitut som har betydelse för att en fastighet ska kunna fungera. Officialservitut bildas genom beslut i en lantmäteriförrättning.

  Områdesbestämmelse

  Kommunala planbestämmelser där detaljplan saknas, se detaljplan.