Kvalitetsansvarig (KA)

Den som ansvarar för att byggnadsnämndens kontrollplan följs.