Översiktsplan

Denna visar hur kommunen i stort tänker sig utvecklingen av bebyggelsen och övrig användning av marken.